điện thoại cố định

Điện Thoại IP Phone

Điện thoại ip Yealink SIP-T19 E2

Điện Thoại IP Phone

Điện Thoại IP Yealink SIP-T21 E2

Điện Thoại IP Phone

Điện thoại Yealink SIP-T21P E2

Điện Thoại IP Phone

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

Điện Thoại IP Phone

Điện thoại IP Yealink SIP-T27G

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại IP GXP1610

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP1620

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP1625

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP1628

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP2135

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP2140

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại IP grandstream GXP2160

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại ip Grandstream GXP2170

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại ip Grandstream GXP1760

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại ip Grandstream GXP1780

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại ip Grandstream GXP1782

Điện Thoại IP FANVIL

Điện thoại IP Fanvil C01

Điện Thoại IP FANVIL

Điện thoại IP Fanvil X5

Điện Thoại IP FANVIL

Điện thoại IP Fanvil X3S

Điện Thoại IP FANVIL

Điện thoại IP Fanvil X5G

Điện Thoại IP FANVIL

Điện thoại IP Fanvil C400

Điện Thoại IP FANVIL

Điện thoại VoIP Fanvil C600

Điện Thoại IP Phone

Điện Thoại IP Yealink SIP-T29G

Điện Thoại IP ATCOM

Điện thoại IP Atcom A11

Điện Thoại IP ATCOM

Điện thoại IP Atcom A21

Điện Thoại IP ATCOM

Điện thoại IP Atcom A41

Điện Thoại IP Phone

Điện Thoại IP Phone

Điện thoại IP Atcom A11W

Điện Thoại IP Phone

Điện thoại IP Atcom A48

Điện Thoại IP ATCOM

Điện thoại ip Atcom A68

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại ip Grandstream GRP2612

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Grandstream GRP2612P

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Ip Grandstream GRP2614

tổng đài nội bộ

TAI NGHE CALLCENTER

Tai Nghe Call Center

Tai nghe Yealink UH36 Dual

FREEMATE HEADSETS

Tai nghe FreeMate DH-037M

FREEMATE HEADSETS

Tai nghe FreeMate DH-037M

THIẾT BỊ VOIP GATEWAY

Grandstream Gateways

Gateway GXW4108:

Grandstream Gateways

Thiết bị Gateway E1 GXW4502

Hãng Yeastar Gateways

Yeastar NeoGate TA1600

Hãng Yeastar Gateways

Thiết bị gateway Neogate TA3200

Hãng Yeastar Gateways

Thiết bị gateway Neogate TA410

Hãng Yeastar Gateways

Thiết bị gateway Neogate TA810

Hãng Yeastar Gateways

Thiết bị gateway Neogate TA400

thiết bị hội nghị audio

thiết bị hội nghị video

LOGITECH VIDEO

Webcam Logitech C930e

LOGITECH VIDEO

Webcam Logitech C920

LOGITECH VIDEO

THIẾT BỊ BỘ ĐÀM

thiết bị hiển thị

thiết bị intercom

khách hàng tiêu biểu