0983.360.281

Thiết bị Gateway DAG1000-2S

Thiết bị chuyển đổi Gateway DAG1000-2S được sử dụng để ận dụng điện thoại Analog có sẵn của doanh nghiệp hoặc sử dụng cho máy fax , gateway hỗ trợ tín hiệu fax tốt.