0983.360.281

Thiết bị Gateway Grandstream HT813

HT813 là một bộ điều hợp điện thoại tương tự có 1 cổng FXS điện thoại analog và 1 cổng FXO dòng PSTN.

Thiết bị Gateway Grandstream HT813